سجزی شهری است در بخش مرکزی اصفهان شهرستان اصفهان استان اصفهان ایران. این شهر در ۳۵کیلومتری اصفهان قرار دارد…

ویژه های جغرافیا

  • درباره شهرخوانسار
  • درباره شهرخورزوق
  • درباره شهر مشکین‌دشت
  • درباره شهر سجزی(سگزی)
  • درباره شهردهق
  • درباره شهر وردوق
  • درباره شهرچرمهین
  • درباره شهرسلماس