• اشعاری از دکتر رضا براهنی-Poetry of the doctor R. Baraheni
  • مهدی سهیلی
  • حبیب یغمایی
  • اشعاری ازویسلاوا شیمبورسکا
  • اشعار سید علی صالحی
  • اشعاری منتخب از محمد علی بهمنی -Selected poems of Mohammad Ali Bahmani
  • رباعیات ابوسعید ابوالخیر
  • شیخ بهایی