نوشته‌ها

قفل در خواب دیدن

/
تعبیر خواب قفلدر خواب های ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خ…

قلعه در خواب دیدن

/
تعبیر خواب قلعه ۱ـ اگر خواب ببینید درون قلعه ای هستید ، دلالت …

قطران در خواب دیدن

/
تعبیر خواب قطرانمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند قطران داشت، دلیل که…

قفا در خواب دیدن

/
قفا در خواب دیدن

قو در خواب دیدن

/
قو در خواب دیدن

قهوه خانه در خواب دیدن

/
تعبیر خواب ۱ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن اس…