نوشته‌ها

نمکسو در خواب دیدن

,
تعبیر خواب نمکسو دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حلال است. اگر که از گوشت گوسفند فربه بیند، اگر از گوشت لاغر بیند، دلیل زیان است.۲ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانه آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثی…