نوشته‌ها

وانت در خواب دیدن

,
وانت در خواب دیدنوانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب استچون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد. اگر بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است…

ولگرد در خواب دیدن

,
تعبیر خواب ولگرد لوک اویتنهاو می گوید : ولگرد : سفری در انتظار شماست.۲ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانه آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .…

واگن در خواب دیدن

,
واگن در خواب دیدن۱ـ دیدن واگن در خواب ، نشانه آن است که ازدواجی ناموفق خواهید داشت .و مشکلات شما را از پا در خواهد آورد .۲ـ اگر خواب ببینید واگنی را به پایین می رانید ، نشانه آن است که پیش آمدهایی تلخ باعث می گردد ، پریشان و مضطرب شوی…