نوشته‌ها

نوزاد در خواب دیدن

,
تعبیر خواب نوزاد ۱ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمی ها و شادیهای لذت بخشی تجربه خواهید کرد .۲ـ اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانی های غیر اخلاقی خواهد شد . ۳…