نوشته‌ها

دلبستگی

/
دلبستگی

شنالک در خواب دیدن

/
شنالک در خواب دیدن

زگیل در خواب دیدن

/
زگیل در خواب دیدن

زجر(فال گرفتن به بانگ مرغان)درخواب

/
زجر(فال گرفتن به بانگ مرغان)درخواب

دوربین در خواب دیدن

/
دوربین در خواب دیدن

خواهرناتنی در خواب دیدن

/
خواهرناتنی در خواب دیدن